Булгартранс премина успешно първи надзорен ISO одит

В началото на месец октомври екипът на Булгартранс успешно премина първия си надзорен одит на интегрираната ни система за управление, съгласно изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и 39001:2012.

Благодарим за успешното партньорство, което имаме с „ЕВРОСТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕООД. Ангажирани да бъдат наш помощник и съветник по пътя към предоставяне на висококачествени услуги на нашите клиенти.

ISO 9001 – Системи за управление на качеството

„ISO 9001 е универсален стандарт, приложим за всяка организация във всички сфери на дейност – производство, услуги, търговия, здравеопазване, местно и държавно управление и др. Целта на стандарта е да подпомага организациите в техния стремеж за управление на качеството.“

Функционирането на система за управление на качеството е предпоставка за съответствие на предоставяните от нас продукти и услуги с нормативните и клиентските изисквания.

SO 14001 – Системи за управление по отношение на околната среда.

„ISO 14001 е международен стандарт, който определя изискванията към системите за управление въздействието на замърсяванията по отношение на околната среда. Документираната система за управление на околната среда е инструмент, който позволява на организации, било то малки или големи, да контролират въздействието на тяхната дейност върху околната среда.“

Интегрирането и работата по тази система ни позволява да бъдат по-ясни и добре дефинирани задълженията ни към опазването на околната среда и стремежът ни към непрекъснато подобряване с цел намалени вредни емисии във въздуха и изхвърлянето на отпадъци.

ISO 45001 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа.

„ISO 45001 се основава, както на изискванията на самия стандарт, така и на законодателната база, отнасяща се до конкретното производство на продукт или услуга в дадена организация. Стандартът е разработен да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.“

Сертификацията по ISO 45001 демонстрира ангажираността ни за безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки.

ISO 39001 – Системи за управление на безопасността на движението по пътищата

„ISO 39001 дава възможност на една организация, която взаимодейства с пътната система, да намали смъртта и сериозните наранявания, свързани с пътнотранспортните произшествия. Този стандарт е приложим за публични и частни организации, които си взаимодействат с пътната система.“

Интегриран от нас, за да окаже значително въздействие върху бъдещето на безопасността на движението и да повиши осведомеността за състоянието на скоростта, превозното средство и водача.