Общи условия

Общи Условия приложими към Превозвачите, извършващи транспортни услуги за Булгартранс и Булгартранс Спед.

Общи Условия приложими към Превозвачите, извършващи транспортни услуги за Булгартранс и Булгартранс Спед.

С настоящите Общи условия се регламентира редът, начина и параметрите, при които „Булгартранс“ ЕООД, ЕИК: 127631514 или Булгартранс спед ЕООД с ЕИК  204963939 (наричани по-долу „СПЕДИТОР“) сключва договори за превоз с превозвачи/подизпълнители (наричани по-долу „ПРЕВОЗВАЧИ“), съгласно възлагане от КЛИЕНТ и се считат за договорени между страните с приемането за изпълнение на заявката за транспорт.

Настоящите ОУ са публикувани на Интернет страницата на Спедитора и се считат доведени до знанието на Клиентите и Превозвачите, а с факта на сключване на Договора – и приети от Превозвача.

чл.1 За целите на настоящите Общи условия се използват следните понятия и определения в посочения тук смисъл:

„Спедитор“ е осигуряващият превоз на стоки по шосе от едно място до друго, посочени от възложителя, чието изпълнение се възлага на превозвач, който доставя стоката до определена точка във връзка с договорните задължения с възложителя, както и извършва и услуги, свързани с превоза..

„Превозвач“ е изпълнителят/подизпълнителят, нает или ангажиран от СПЕДИТОРА посредством заявка за извършването на организираните от СПЕДИТОРА превозни сделки и услуги. С приемането за изпълнение на заявката Превозвача е запознат с Общите условия  и приема същите.

„Превозно средство“ е всеки автомобил, влекач, ремарке или полуремарке;  този термин включва всякакви състави от превозни средства

„Клиент“ е физическото или юридическото лице, възложило на Спедитора да извърши или организира транспорт на стока/товар.

чл.2. Спедиторът възлага на Превозвача да извърши превоз на стока/товар възмездно или безвъзмездно съгласно уговорени индивидуални параметри в заявка, изпратена по имейл и/или по друг утвърден и обичаен за страните информационен канал /WhatsApp, Viber, Telegram, Skype и др./.

чл.3 Всички дейности и услуги, извършвани от ПРЕВОЗВАЧА по възлагане от СПЕДИТОРА, сключените договори и подписаните между тях документи са подчинени на настоящите ОУ и на приложимите императивни правни норми, вкл. Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR), Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (TIR) и Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) /когато това е необходимо/ с всички произтичащи от това права и задължения, включително и рекламации, освен ако страните изрично и писмено са договорили друго. За неуредените от горепосочените актове случаи се прилага българското право, освен ако страните изрично и писмено са договорили друго.

чл.4.(1) СПЕДИТОРЪТ се задължава за всеки превоз да изпрати на ПРЕВОЗВАЧА писмена заявка по имейл, съдържаща индивидуалните параметри на договорка за превоз. Заявката се счита за приета за изпълнение от ПРЕВОЗВАЧА, ако до 1 /един/ час след получаването й ПРЕВОЗВАЧЪТ не е изпратил възражение или изричен отказ от изпълнението ѝ в писмен вид. С приемането ѝ, ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да я изпълни, съобразно условията и сроковете на заявката, инструкциите на СПЕДИТОРА и настоящите ОУ. След приемане на заявката, ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да изпрати същата на СПЕДИТОРА по факс или имейл, подписана от надлежен представител на ПРЕВОЗВАЧА, а до два дни от приемането ѝ – в оригинал на адреса на СПЕДИТОРА.

(2) В случай, че ПРЕВОЗВАЧЪТ откаже заявката по-късно от 1 /един/ час след получаването ѝ, СПЕДИТОРЪТ има право да предяви неустойка в размер на 500 /петстотин/ евро.

чл.5 СПЕДИТОРЪТ се задължава да оказва необходимото съдействие на ПРЕВОЗВАЧА по въпроси, свързани с изпълнение на превозните услуги.

Чл.6. ПРЕВОЗВАЧЪТ носи отговорност съгласно CMR – конвенцията.

чл.7.(1) ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да има валидна застраховка „Отговорност на превозвача“ (CMR застраховка) за влекача и ремаркето, с които ще извършва транспорта. ПРЕВОЗАЧЪТ е длъжен да я представи копие от застрахователната полица на хартиен носител или като електронен документ по имейл след получаване на заявката.

(2) СПЕДИТОРЪТ има право да оттегли заявката за транспорт, без да дължи каквито и да било неустойки или обезщетения за това.

чл.8 Ако се укаже, че ПРЕВОЗВАЧЪТ няма сключена валидна застраховка „Отговорност на превозвача“ (CMR застраховка) за влекача и ремаркето, с които е извършил транспорта, то той отговаря в пълния размер на претърпените имуществени вреди за липси, повреди и щети по превозваната СТОКА.

чл.9(1) В случай че ПРЕВОЗВАЧЪТ няма валидна застраховка „Отговорност на превозвача“ към момента на възлагане на превоза, СПЕДИТОРЪТ има право:

– да сключи такава за сметка на ПРЕВОЗВАЧА с избран от СПЕДИТОРА застраховател, в случай че превозът все още не е започнал;

– да сключи застраховка на товара по време на превоза (карго застраховка) за сметка на ПРЕВОЗВАЧА с избран от СПЕДИТОРА застраховател, в случай че превозът вече е започнал.

– Eдностранно да прекрати договора.

(2) СПЕДИТОРЪТ има право да прихване заплатените от него застрахователни премии по съответната застраховка със сумите, които дължи на ПРЕВОЗВАЧА за извършване на конкретния превоз или други възложени му от СПЕДИТОРА превози.

чл.10(1) ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да извърши транспорта с превозно средство, което трябва да бъде технически изправно, с чист и здрав под, чисто товарно помещение, здрав брезент, с товароносимост, съгласно заявения за превоз товар + 3,5 тона /при механизирано товарене с електрокар/, оборудвано с GPS, мобилен телефон или подобна технология за осигуряване на надеждна и редовна комуникация относно етапа на изпълнение на възложения превоз.

(2) ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да превози товара в подходящо превозно средство, при спазване на съответните технически и санитарно-хигиенни изисквания за запазването му в количествено и качествено отношение.

(3) ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да извърши превоза с водач на автомобил, притежаващ изискуемата от закона квалификация за международен автомобилен транспорт, който изпълнява законовите изисквания за работни часове и часове за шофиране.

чл.11. ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да запознае водача и да му даде детайлни инструкции за осъществяване на безопасен и сигурен транспорт, съгласно заявката, инструкциите на СПЕДИТОРА и настоящите ОУ.

чл.12. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да пази товара с грижата на добрия търговец от приемането му за превоз до предаването му.

чл.13. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да осигури и поддържа всички необходими разрешителни, пътни такси и визи, изисквани съгласно съответните приложими разпоредби в съответните законодателства  за извършването на превоза от мястото на товарене до мястото на разтоварване, а също така и за преминаването през транзитните държави. В противен случай превозвачът ще бъде отговорен за всички претърпени вреди.

чл.14.(1) ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да изпълни заявката лично със собствени превозни средства. Наемането на подизпълнител е допустимо само след предварително изрично писмено разрешение от СПЕДИТОРА.

(2) При неспазване на условието, посочено в ал. 1 ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 1 000 /хиляда/ евро за всяко отделно нарушение.

чл.15.(1) В случаите, когато е договорено ангажирането на целия автомобил, дотоварването на автомобила с какъвто и да е друг товар, освен описания в заявката, е забранено.

(2) Изклучение се допуска, в случаите когато СПЕДИТОРЪТ е дал впоследствие инструкции за дотоварване.

(3) При неспазването на тази договорка ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи неустойка в размер на договореното навло за всяко отделно нарушение.

чл.16.(1) ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да осигури изискваното в заявката оборудване. В случай, че няма такова специално изискване, ПРЕВОЗВАЧЪТ трябва да осигури подходящо оборудване (транспортни и технически средства, помощни, предупредителни, предпазни и укрепителни материали, съоръжения и оборудване, контролни и протоколиращи уреди), като вземе предвид вида на товара/стоката и всички други условия на заявката.

(2) В случай че ПРЕВОЗВАЧЪТ не е поискал от СПЕДИТОРА указания за подреждане и укрепване на товара се презюмира, че първият е съгласен и знае как да подсигури по подходящ начин товара.

(3) При пристигане на адреса на товарене, в случай, че превозното средство не е снабдено с подходящо оборудване за обезопасяване на товара съгласно заявката /колани, ъгли, дъски за обезопасяване, гуми и др./, ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да информира СПЕДИТОРА незабавно и да се снабди за своя сметка с необходимото оборудване максимално бързо от най-близкия доставчик.

(4) В случай, че оборудването бъде предоставено от обекта на товарене, то ще бъде за сметка на ПРЕВОЗВАЧА и сумата, платена СПЕДИТОРА ще бъде приспадната от дължима сума на ПРЕВОЗВАЧА, съответно последният следва да обезщети СПЕДИТОРА, ако няма дължими суми.

(5) В случай че в заявката се съдържа искане за смяна на палети, ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да върне обратно празните палети, в противен случай той носи отговорност за всички претърпени от СПЕДИТОРА вреди.

(6) Сумите по обезщетенията за направените разходи и т.н. ще бъдат приспаднати от дължими към превозвача суми, в случай, че са налице такива.

чл.17.(1) При транспортирането на опасни товари ПРЕВОЗВАЧЪТ гарантира, че водачите на превозни средства са обучени и притежават и носят необходимото оборудване и валиден лиценз/сертификат съгласно закона за преминато обучение за превоз на ADR товари, издаден от оторизирана институция и транспортните средства са снабдени с необходимия за съответния транспорт пълен комплект основни и индивидуални средства за защита с валиден срок на годност, съгласно Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR). ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да извърши превоза в съответствие с всички изисквания, предвидени в Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).

(2) ПРЕВОЗВАЧЪТ декларира и гарантира, че неговите служители са запознати с всички изисквания на разпоредбите за превоз на опасни товари и са надлежно обучени за безопасна обработка и процедурите за спешно реагиране.

чл.18(1) Превозвачът е длъжен да осигури явяването на шофьора на превозното средство на товарния адрес и присъствието му по време на товарните операциите и да се увери, че превозното средство и ТОВАРЪТ са под негов надзор, докато превозното средство бъде пломбирано.

(2) Водачът няма право да напуска мястото на товарене, докато не са изпълнени задължителните митнически дейности, без да е получил инструкции от Спедитора и преди да бъде поставена пломба с регистрационен номер върху превозното средство.

(3) В случай на премахване на пломбата по време на превоза поради проверка от страната на държавни органи, ПРЕВОЗВАЧЪТ следва да получи надлежни документи от съответните органи с обяснение защо пломбата е премахната. Ако е възможно, превозното средство трябва да бъде запечатана отново до достигането на митническия пункт и/или крайното местоназначение. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен незабавно да уведоми СПЕДИТОРА за премахването на пломбата.

(4) Пломба може да бъде отстранена само от компетентните органи на митницата и след митнически контрол и освобождаване, както и от получателя на стоката на мястото на разтоварване.

чл.19.(1) ПРЕВОЗВАЧЪТ е отговорен за правилното и безопасно натоварване и обезопасяване на ТОВАРА на автомобила, за избягване на претоварване на ос, за цялостно претоварване на автомобила и всички щети, причинени от необезопасено товарене и/или липсата на осигуряване на товара.

(2) ПРЕВОЗВАЧЪТ трябва да се увери, че при товарене и разтоварване, е проверено състоянието и количеството на товара, опаковката му и те съответстват на описаното в транспортните документи и заявката. Той е длъжен да отбележи върху транспортния документ всички несъответствия съгласно Конвенциите CMR и TIR, като при отказ от страна на изпращача да позволи вписването на забележка в товарителницата от страна на ПРЕВОЗВАЧА, последният е длъжен незабавно да уведоми СПЕДИТОРА.

(3) За всяко забелязано от шофьора несъответствие ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да информира незабавно писмено СПЕДИТОРА и да изчака указанията му, преди шофьорът да напусне мястото на товарене/разтоварване, в противен случай СПЕДИТОРЪТ се освобождава от отговорност и няма да приема предявени от ПРЕВОЗВАЧА неустойки, във връзка с констатираното несъответствие.

чл.20.(1) ПРЕВОЗВАЧЪТ няма право да претоварва СТОКИТЕ в камион/ремарке, различни от предварително заявените.

(2) ПРЕВОЗВАЧЪТ няма право да променя адреса на доставка без изрично предварително писмено потвърждение от СПЕДИТОРА.

(3) В  случай на нарушение на апредходните 2 алинеи, ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 500 /петстотин/ евро за всяко конкретно нарушение.

 

ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ

 

чл.21.(1) ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да информира писмено СПЕДИТОРА, по възможност предварително, за всички очаквани закъснения при товарене (всякакви закъснения при предишна доставка; техническа повреда; нужда от почивка; промяна на планиран маршрут; всякакви ограничения и забрани за шофиране; липса на готовност на изпращача или други събития, които могат да забавят пристигането на превозното средство навреме съгласно сроковете в транспортна заявка) или разтоварване, всякакви отклонения от нормалния маршрут и уговорените срокове за извършване на транспорта, както и възможни допълнителни разходи, свързани с транспорта, които СПЕДИТОРЪТ следва да одобри.

(2) Ако ПРЕВОЗВАЧЪТ не е информирал СПЕДИТОРА за възможни закъснения при товарене или разтоварване, СПЕДИТОРЪТ не дължи каквото и да е обезщетение на ПРЕВОЗВАЧА за евентуално претърпени вреди.

(3) Ако ПРЕВОЗВАЧЪТ не е информирал СПЕДИТОРА за възможни допълнителни разходи и/или не е получил одобрение на същите, СПЕДИТОРЪТ не дължи обезщетение за извършените допълнителни разходи от ПРЕВОЗВАЧА.

чл.22. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да информира писмено СПЕДИТОРА за очакваната дата на пристигане на автомобила, най-късно 1 /един/ ден преди деня за разтоварване, до 12:00 ч. местно време.

чл.23. В случай на забава от страна на ПРЕВОЗВАЧА да натовари и/или разтовари товара, същият дължи на СПЕДИТОРА неустойка в размер на 200 /двеста/ евро, като за всеки започнат ден забава допълнително ще му бъдат начислявани по 200 /двеста/ евро.

(2) Тази неустойка не ограничава СПЕДИТОРА да претендира и за допълнителни обезщетения за разходите, възникнали в резултат на закъснението на ПРЕВОЗВАЧА.

чл.24.(1) В случай на закъснение на превозното средство за товарене или разтоварване, което за СПЕДИТОРА не е приемливо и е ясно, че превозът няма да бъде извършен съгласно изискванията на товародателя, СПЕДИТОРЪТ има право да прекрати едностранно договора за превоз, поради неизпълнение и да предостави изпълнението ѝ на друг Превозвач, за да бъдат спазени договорените срокове.

(2) Всички допълнителни разходи, произтичащи от това оттегляне, като например, но не само: по-високи транспортни разходи, разходи за претоварване и обработка на товара, ще бъдат директно фактурирани на ПРЕВОЗВАЧА и удържани от дължимите му фактури.

(3) Ако няма дължими към ПРЕВОЗВАЧА фактури, последният е длъжен да заплати фактурираните допълнителни разходи в срок от 5 /пет/ дни от датата на получаване на съответната фактура по имейл.

(4) В случаите по ал. 1 и 2, ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 500 евро на Спедитора.

чл.25.(1) ПРЕВОЗВАЧЪТ декларира и се съгласява, че е налице свободно време за товарене/разтоварване, включително митническо обслужване: 48 ч. за страни извън ЕС; 24 часа за страните от ЕС, т.нар. „безденгубно време“ (почивните дни и официалните празници не са включени).

(2) В случай, че товаренето /разтоварването или митническото обслужване не е започнало или е започнало, но не е завършено в рамките на свободното време, ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен незабавно да уведоми СПЕДИТОРА и да поиска инструкции.

(3) Не е позволено превозното средство да напуска товарения/разтоварния адрес без писмени инструкции и потвърждение от СПЕДИТОРА, в противен случай ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи  неустойка от 500 /петстотин/ евро. ПРЕВОЗВАЧЪТ няма право да претендира разходи за престой в случай на закъснение или по-ранно пристигане за товарене/разтоварване от предвидените в заявката дата и час.

чл.26.(1) СПЕДИТОРЪТ има право да контролира по всяко време изпълнението на възложената превозна услуга, да получава актуална информация за географското местоположение на превозното средство с ТОВАРА/СТОКАТА, за евентуални отклонения от сроковете за изпълнение на превоза, предвиждани закъснения при товарене/разтоварване, да променя по време на превоза маршрута на ПРЕВОЗВАЧА, при необходимост да дава инструкции на ПРЕВОЗВАЧА, както и да натоварва ТОВАР/СТОКА в превозното средство, използвани от ПРЕВОЗВАЧА срещу допълнително заплащане.

(2) В случаите на изпълняване на услуга, обвързана с хладилен транспорт, ПРЕВОЗВАЧЪТ има право да изисква от ПРЕВОЗВАЧА актуална и навременна информация относно дейността на хладилния агрегат, което може да включва едно от следните искания: информация за температурата при товарене, информация за периода на транспорт и други. В случаите, когато е нужно СПЕДИТОРЪТ може да изисква термолента от ПРЕВОЗВАЧА като надлежно доказателство за спазване на указания в товарните документи и заявка температурен режим.

чл.27. ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да информира писмено СПЕДИТОРА за местоположението на автомобила ежедневно най-късно до 10:00 часа местно време. При липса или при подаване на грешна информация за товаренето, движението или разтоварването на автомобила ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 150 /сто и петдесет/ евро за всяко неизпълнение.

чл.28.(1) В случай на транспорт на СТОКИ под температурен режим, преди натоварване ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да се увери, че температурата вътре в товарното помещение на превозното средство съответства на изискваната в заявката, както и, че температурата на СТОКАТА преди натоварването ѝ съответства на изискванията на заявката.

(2) Температурата следва да бъде проверена по време на товаренето, контролирана и поддържана съобразно изискваната в заявката през целия път/през цялото време до доставката до крайното местоназначение.

(3) В случай, че ПРЕВОЗВАЧЪТ не изпълни задълженията по ал.1 и ал. 2, той е отговорен за всички претърпени от СПЕДИТОРА вреди, включително, но не само, за вреди, причинени от неизправности на използваното оборудване, независимо чия собственост е, от метеорологични условия и др.

чл.29.(1) ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава при транспортирането на СТОКИ /фуражи, отпадъци и други неизчерпателно изброени тук СТОКИ/, чийто превоз е подчинен на разрешителен или регистрационен режим и подлежи на текущ и/или последващ контрол от определените в законодателството компетентни органи, да води надлежно необходимата документация /архиви/, съгласно законовите изисквания, и своевременно да я изпраща на СПЕДИТОРА, спазвайки стриктно инструкциите му. СПЕДИТОРЪТ си запазва правото по всяко време да извършва самостоятелно проверки относно спазването на това задължение.

(2) В случай, че ПРЕВОЗВАЧЪТ не изпълни посочените по-горе задължения, в резултат на което срещу СПЕДИТОРА е започнало производство за установяване на извършеното нарушение и санкционирането му или СПЕДИТОРЪТ вече е санкциониран от съответните компетентни органи, ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи на СПЕДИТОРА неустойка в размер на наложената санкция за съответния случай.

чл.30. Във връзка с избягване на контрабанда и/или кражба на ТОВАРА, както и качване на емигранти в превозното средство, задължение на ПРЕВОЗВАЧА е да предприеме всякакви разумно необходими превантивни мерки, като например, но не само: осигуряване на заключващи устройства на превозното средство, паркиране на охраняеми паркинги с видеонаблюдение и осветление, намиращи се на значително разстояние (поне 150 км) от места с повишен риск от кражби и достъп на емигранти, например: пристанища и терминали, внимателна и пълна проверка на влекачи и товарното помещение след всяка почивка, спазване на инструкциите за безопасност и сигурност на обектите на товарене и доставка.

чл.31 В случай на установяване на контрабанда на стоки, оръжие, взривни вещества  и др., наличие на емигранти в превозното средство, наркотици и други забранени субстанции ПРЕВОЗВАЧЪТ носи пълна имуществена отговорност съгласно закона за всички последици от това и следва да заплати всички възможни наложени санкции. ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи на СПЕДИТОРА и неустойка в размер на 50 000 евро, като СПЕДИТОРЪТ си запазва правото да претендира заплащане от Превозвача на действителния размер на вредите.

чл.32. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен при настъпване на пътно-транспортно произшествие, кражба, щети върху товара/стоката от всякакъв вид, както и всякакви обстоятелства, които биха довели до неизпълнение на договорените условия за превоз, незабавно да уведоми СПЕДИТОРА по телефон, а след това, в срок от 24 /двадесет и четири/ часа и в писмен вид. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен при настъпване на пътно-транспортно произшествие, пожар или кражба да уведоми незабавно и местните органи на полицията.

чл.33. ПРЕВОЗВАЧЪТ няма право да задържа превозваните СТОКИ или друг вид собственост на СПЕДИТОРА или собственост на негови КЛИЕНТИ, като в противен случай ПРЕВОЗВАЧЪТ ще е отговорен за всички претърпени вреди.

чл.34.(1) ПРЕВОЗВАЧЪТ няма право да извършва в полза на КЛИЕНТА, получателя, изпращача на СТОКАТА или на други посредници, спедитори или превозвачи, участващи в този транспорт, превозна или спедиционна услуга за период от 1 /една/ година, считано от датата на последния извършен превоз за СПЕДИТОРА.

(2) При нарушение на забраната, посочена в ал. 1 ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи на СПЕДИТОРА неустойка в размер на 5 000 /пет хиляди/ евро за всяко едно нарушение. В случай на вреди в по-голям размер от гореспоменатата неустойка, СПЕДИТОРЪТ има право да претендира обезщетение в размер на действително претърпените вреди.

чл.35 ПРЕВОЗВАЧЪТ няма право да предава на получателя на товара/стоката фактури и други документи за стойността ѝ без изрично нареждане от СПЕДИТОРА. Ако въпреки това е представил описание документи Превозвачът дължи на Спедитора неустойка в размер на 1000 /хиляда/ евро.

 

ПОВРЕДА

 

чл.36.(1) ПРЕВОЗВАЧЪТ отговаря за изгубването, погиването и повреждането на превозния ТОВАР, от момента на предаването му за превоз до разтоварването, освен ако докаже, че вредата се дължи на непреодолима сила или на недостатъци в опаковката, за които ПРЕВОЗВАЧЪТ е предупредил СПЕДИТОРА.

(2) ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи на СПЕДИТОРА обезщетение за всички преки и непосредствени вреди на СПЕДИТОРА, които се дължат на пълно или частично погиване или повреждане на ТОВАРА, изгубването му и забавата или невъзможност да достави ТОВАРА в срока и в местоназначението, посочени в заявката, както и в случай на предаване на ТОВАРА на лице, различно от посоченото в заявката.

чл.37. При пълна липса или погиване на ТОВАРА, ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да заплати на СПЕДИТОРА обезщетение в размер на пълната стойност на липсващата или погинала СТОКА въз основа на обявената по фактура стойност на СТОКАТА.

чл.38. При частична липса или повреждане на ТОВАРА обезщетението се изчислява в съответствие с размера на липсата/вредата на ТОВАРА, съгласно доклад на авариен комисар или друг документ издаден след извършена проверка на стоката.

чл.39. Освен предвиденото в чл. 38 и чл. 39 Превозвачът следва да заплати и разходите по унищожаване на стоката, ако това е постановено от държавните органи, както и всички други допълнителни разходи за транспортиране на стоките съгласно инструкциите на СПЕДИТОРА и по искане на КЛИЕНТА, бракуване, унищожаване, допълнителни операции със СТОКИТЕ, ръчен труд, преопаковане и т.н.

чл.40. Всички неустойки, предвидени в настоящите ОУ, не ограничават или не погасяват правото на СПЕДИТОРА да претендира обезщетение за разликата до размера на реално претърпените вреди, ако са в по-голям размер от съответната неустойка.

чл.41. ПРЕВОЗВАЧЪТ носи отговорност към СПЕДИТОРА за всички действия и/или бездействия на неговите служители и подизпълнители.

чл.42. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да обезщети СПЕДИТОРА в пълен размер при искове от трети страни и наложени административни или наказателни санкции от държавни органи във връзка с осъществения превоз. ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава незабавно да информира СПЕДИТОРА при предявяване на такива искове и претенции, вкл. и започнати административнонаказателни и/или наказателни производства срещу ПРЕВОЗВАЧА, СПЕДИТОРА или подизпълнители.

чл.43 В случай, че държавни органи наложат административно наказание на СПЕДИТОРА, на неговия управител или служител във връзка с извършен превоз и действия на ПРЕВОЗВАЧА (като несъставяне на документ, неспазване на задължения при спазване на документ, неявяване пред държавните органи за проверка  и други), последният дължи неустойка в размер на наложената имуществена санкция или глоба.

ПЛАЩАНЕ

чл.44 ПРЕВОЗВАЧЪТ трябва да издаде и да изпрати на СПЕДИТОРА по два екземпляра от всяка фактура /един оригинал и едно копие/ за всяка изпълнена заявка за транспорт, както и останалата част от документите, описани по-долу.

чл.45 Освен изрично упоменатите в заявката за транспорт, ПРЕВОЗВАЧЪТ трябва да изпрати на СПЕДИТОРА следните документи, за да може да получи плащане на договореното възнаграждение:

В случай на превоз, извършен на територията на ЕС:

– оригинал и копие на фактурата,

– оригинал и копие от CMR-товарителница, надлежно подпечатано и подписано от получателя.

В случай на превоз, извършен между страни, когато поне една от тях е член на ЕС:

– оригинална фактура и 2 оригинала на CMR-товарителница, надлежно подпечатани и подписани от получателя без забележки,

– копие от карнета ТИР /или друг T-документ/, подпечатан от митническите органи на местоназначението.

– В случай на превоз между страните от ЕС, но с транзитно преминаване през държава, която не е член на ЕС:

– оригинална фактура и 2 оригинала на CMR-товарителница, надлежно подпечатани и подписани от получателя без забележки,

– копие от карнета ТИР със забележка T2L върху него /или друг T-документ/, подпечатан от митническите органи на местоназначението.

чл.46. Документите, описани в предходния член от настоящите ОУ, следва да бъдат изпратени на адреса на СПЕДИТОРА: гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ №97, ет.4  до 7 дни от извършване на превоза и получаване на стоката на разтоварния адрес. В противен случай ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи неустойка от 0,1% /нула цяло и един процента/ от дължимата сума за всеки започнат ден на закъснение.

чл.47. В случай на възникнала рекламация за липси и/или вреди или забава при доставянето или при всякакъв друг вид несъответствия по условията за транспорт, както и за увреждане на имущество на СПЕДИТОРА, КЛИЕНТА или трети лица, СПЕДИТОРЪТ ще заплати всички дължими суми след изясняване на обстоятелствата по случая и разрешаването му. След постигане на писмено споразумение, с което се уреждат изцяло имуществените взаимоотношения между СПЕДИТОРА и ПРЕВОЗВАЧА, СПЕДИТОРЪТ ще заплати дължимите суми, като от тях може да се извърши прихващане на рекламационната претенция.

чл.48. За всички неуредени с настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на конкретния договор за превоз /договор-заявка/, приложимите международни конвенции и законодателството на Република България.

чл.49. Всички спорове, които произтичат от или се отнасят до настоящите ОУ, включително и споровете, произтичащи от или отнасящи се до неговото тълкуване, анулиране, изпълнение или прекратяване, и които не могат да бъдат разрешени чрез преговори, както и споровете за попълване или пропуски в договора или в неговото привеждане в съответствие, съобразено с нововъзникнали обстоятелства, ще се разрешават от компетентния български съд в град Шумен, Република България. Приложимо процесуално право при разрешаване на спора пред съда е действащото българско законодателство.

 

12.01.2022