Новини

България – на 28.08.2023 г. ще бъде въведена в реална експлоатация новата Митническа информационна система за транзит (МИСТ2)

Публикувано на: петък, 26 май, 2023

Уведомяваме Ви, че на 28.08.2023 г. предстои да бъде въведена в реална експлоатация новата Митническа информационна система за транзит (МИСТ2).

Новата транзитна система ще бъде приведена в съответствие на обмена на информация с изискванията за данни съгласно приложение Б към ДР и РИ, както и с модела на ЕС за митническите данни (EUCDM).

Новите функционалности, които ще бъдат разработени в обхвата на МИСТ2 са:

Нови процеси в МИСТ2

– Подаване на транзитна декларация преди представяне на стоките;
– Подаване на транзитна декларация с намален набор от данни;
– Интеграция с Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) при оформяне на стоките за режим транзит след режим износ;
– Функционалност за прикачване на електронни документи при подаване на транзитна декларация.

Нови роли на митнически учреждения в МИСТ2

– Въвеждане на нова роля на митническо учреждение – „МУ на напускане за транзит“, отговорно за извършване на проверки за сигурност и безопасност при напускане на митническата територия на ЕС;
– Привеждане в съответствие с новите правни изисквания, свързани с регистрацията на събития по маршрута (което включва нови процеси и допълнителна роля на митническите учреждения – въвеждане на роля „МУ за регистриране на инциденти“).

На Е-Портала на АМ -> Документи -> Проекти на документи -> Митническа информационна система за транзит (МИСТ2), на адрес: https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=8&isActive=id4 е публикувана Функционална спецификация за МИСТ2.

При възникнали въпроси, бележки и коментари от Ваша страна по пакета документи, моля същите да бъдат регистрирани като заявка в Сървис Деск на АМ на адрес https://servicedesk.customs.bg или да се изпратят по e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg, като в поле „Заглавие“ /Subject/ вписвайте МИСТ2 за целите на правилното ѝ насочване към компетентен служител.

Новата транзитна система е разработена в рамките на Дейност 3 „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на проект по МКС: Подобряване на новата компютризирана Система за транзит (NCTS) Етап 5 (1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 5) върху Cloud архитектура“ от проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Bulgartrans Ltd. - International Transport.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Попълвайки този формуляр, съм наясно, че предоставям гореописаните лични данни с цел обратна връзка с мен. *
reCAPTCHA