Общи условия

Общи условия за извършване на спедиционни услуги, приложими към клиентите – възложители на „Булгартранс“ ООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕДИЦИОННИ УСЛУГИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ КЛИЕНТИТЕ – ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА
„БУЛГАРТРАНС“ ООД

С настоящите Общи условия се регламентира редът, начина и параметрите, при които „Булгартранс“ ЕООД, ЕИК: 127631514 и Булгартранс спед ЕООД с ЕИК  204963939  (наричани по-долу „СПЕДИТОР“) сключват спедиционни и превозни сделки на стоки и това. Настоящите Общи условия са приложими към сключените въз основа на подадена от клиент – възложител заявка за сключване на спедиционна или превозна сделка. Настоящите ОУ се прилагат в отношенията с ВЪЗЛОЖИТЕЛИ на транспортни услуги и регламентират условията за и отговорността на страните при изпълнението на услугите и свързаните с тях сделки. Настоящите общи условия не регулират отношенията между СПЕДИТОРА и неговите подизпълнители – превозвачите.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

чл.1 За целите на настоящите Общи условия се използват следните понятия и определения в посочения тук смисъл:

„Спедитор“ е осигуряващият превоз на стоки по шосе от едно място до друго, посочени от възложителя, чието изпълнение се възлага на превозвач, който доставя стоката до определена точка във връзка с договорните задължения с възложителя, както и извършва и услуги, свързани с превоза.

„Превозвач“ е изпълнителят или подизпълнителят, нает или ангажиран от СПЕДИТОРА посредством заявка за извършването на организираните от СПЕДИТОРА превозни сделки и услуги. С приемането за изпълнение на заявката Превозвача е запознат с Общите условия  и приема същите.

„Превозно средство“ е всеки автомобил, влекач, ремарке или полуремарке;  този термин включва всякакви състави от превозни средства

„Възложителят – клиент“ е физическото или юридическото лице, възложило на Спедитора да извърши или организира транспорт на стока/товар.

чл.2 (1) Възложителят – клиент възлага на Спедитора да организира или извърши срещу възнаграждение или безвъзмездно превоз на стоки по шосе от едно място до друго място.

(2) Възлагането се осъществява чрез заявка изпратена по имейл и/или по друг утвърден и обичаен за страните информационен канал /WhatsApp, Viber, Telegram, Skype и др./.

(3) СПЕДИТОРЪТ има право да оттегли заявката за транспорт, без да дължи каквито и да било неустойки или обезщетения за това.

(4) В случай, че след като спедиторът е приел заявката, клиентът я оттегли, то последният заплаща на СПЕДИТОРА неустойка в размер на 500 евро.

(5) Ако не е изрично посочено, че цената на услугата е с включено ДДС, приема се, че страните са уговорили стойността ѝ без ДДС и спедиторът ще начисли дължимото ДДС при издаване на фактура.

(6) При промени в себестойността на дадена част от услугата, които са извън контрола на СПЕДИТОРА, последният има право да промени цените и условията на услугата, като уведоми за това КЛИЕНТА след узнаване на конкретната промяна. Спедиторът може да изиска възстановяване на направени допълнителни разходи, които не са включени в офертната цена, при условие, че е уведомил КЛИЕНТА за наличието на подобни разходи.

 

чл.3 Всички дейности и услуги, извършвани от СПЕДИТОРА, сключените договори и подписаните между тях документи са подчинени на настоящите ОУ и на приложимите императивни правни норми, вкл. Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR), Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (TIR) и Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) /когато това е необходимо/ с всички произтичащи от това права и задължения, включително и рекламации, освен ако страните изрично и писмено са договорили друго. За неуредените от горепосочените актове случаи се прилага българското право, освен ако страните изрично и писмено са договорили друго.

чл.4.Спедиторът може да сключи договор за превоз с ПРЕВОЗВАЧ за изпълнение на възложения превоз на стоки от Възложителя – клиент. В този случаи СПЕДИТОРЪТ действа от името и за сметка на КЛИЕНТА и носи отговорност само за собственото си виновно поведение при сключване на договора за превоз. СПЕДИТОРЪТ се отчита пред КЛИЕНТА и следва да му прехвърли правата, задълженията и резултатите от сключените сделки.

 

чл. 5 Спедиторът е длъжен да предприеме разумни мерки за изпълнение на писмените указания на възложителя – клиент като може да предприеме следните действия:

  • да уведоми клиента, че указанията са непълни, неточни или невъзможни за изпълнение;
  • да представи на клиента разходно – оправдателни документи за сторени допълнителни разходи вследствие на възложени указания, като клиентът – възложител е длъжен да му възстанови сторените разходи;
  • да се отклони от указанията на клиента възложителя ако от конкретните обстоятелство става явно, че те накърняват интереса му.

чл. 6 СПЕДИТОРЪТ, съобразно своите професионален опит, знания и умения, е длъжен предварително да уведоми КЛИЕНТА за пречки, които могат да възпрепятстват изпълнението на заявката.

чл. 7 В случай, че след сключването на договора СПЕДИТОРЪТ е узнал за обстоятелства, които биха възпрепятствали изпълнението на договора, той е длъжен да информира КЛИЕНТА и да поиска допълнителни указания.

чл.8. Освен ако не е договорено друго в заявката, опаковането, товаренето, укрепването и разтоварването на стоките не са задължения на спедитора, като последният не носи отговорност за увреждане на стоките по време на тяхното товарене или разтоварване, или поради липса, лоша или неподходяща опаковка на стоките.

чл.9 Клиентът е длъжен да предостави товара за превоз в подходяща и достатъчна опаковка, която да предпазва товара от увреждане по време на транспортиране му. Опаковката трябва да бъде суха и чиста, без остри ръбове, издатини или каквото и да е друго, което може да замърси или повреди превозното средство, неговото оборудване или друг товар, превозван заедно с този на КЛИЕНТА.
чл. 10. Освен ако не е договорено друго в заявката, спедиторът има право да претоварва стоките и да използва различни места за претоварване  с цел да се гарантира навременната и сигурна доставка до крайното местоназначение.
чл. 11. (1)Свободното време за товарене/разтоварване на СТОКИТЕ, изчислено от момента на пристигане на превозното средство на мястото на товарене/ разтоварване, но не по-рано от времето и датата, посочени в заявката, е:
– 3 часа – при транспорт без митнически формалности;
– 24 часа – при транспорт, изискващ уреждането на митнически формалности.
(2)Освен ако не е договорено друго в заявката в случай, че свободното време, описано по-горе, бъде превишено, КЛИЕНТЪТ дължи на СПЕДИТОРА  неустойка в размер на 150 евро на ден, включително и за деня, в който е трябвало да бъде извършено товаренето/разтоварването.
(3)Неустойките, посочени по-горе, не ограничават или изключват правото на СПЕДИТОРА да претендира /освен самата санкция/ също и обезщетение до размера на реално претърпените вреди.

чл. 12. Клиентът възложител е  длъжен да дава конкретни, ясни, достатъчни, навременни и изпълними  указания относно изпълнението на спедиторския договор, като с акта на възлагане на дадена дейност, сделка или услуга, декларира, че:
– разполага с необходимите права, за да се разпорежда със стоките – предмет на договора;
– има необходимата информация за сделките, за чието изпълнение ангажира услугите на спедитора, включително и за условията на доставка на стоките;
– запознат е с вида, точното количество, свойствата и спецификите на стоките и даденото описание на стоките и на свойствата им е пълно и точно за целите, за които стоките се предават на спедитора;
– стоките не са предмет на сделки, забранени в държавата на изпращача, на получателя или през която преминава товарът/стоката;
– стоките са подходящо подготвени, опаковани, подредени, етикетирани и маркирани за целите, за които се предават на СПЕДИТОРА;
– приема всички права и ограничения на отговорността на СПЕДИТОРА и всички свои задължения и отговорности по настоящите ОУ, включително и задължението да обезщети при определени обстоятелства СПЕДИТОРА срещу разходи, щети, загуби и искове на трети страни.

чл. 13. Клиентът възложител декларира при изпращане на заявката, че стоките са подходящи за превоз в тази транспортна единица и при посочените в заявката условия и са подходящо опаковани, натоварени, подредени и укрепени в транспортната единица, освен ако спедиторът е приел да извърши сам натоварването и/или укрепването на стоката – предмет на превоза. клиентът декларира при изпращане на заявката, че  заявената транспортна единица е подходяща за превоза на стоките, които следва да бъдат превозени.
чл. 14. Клиентът е длъжен да заплати на спедитора сторените от него разходи са:
– за всички данъци, мита, такси, глоби, разходи, вреди и отговорности, заплатени или понесени от спедитора или негов подизпълнител при изпълнение на спедиторската поръчка;
– по исковете, предявени срещу спедитора от трети лица, вкл. държавни органи, когато тези искове имат за предмет стоките на клиента или получателят на стоката и услугите на спедитора и стойността им превишава размера и/или обсега на отговорността на СПЕДИТОРА по настоящите ОУ.
чл. 15.  Горното задължение може да отпадне само ако дължимото обезщетение е изрично включено в договореното възнаграждение на спедитора, или ако разходите, вредите и отговорностите произтичат от виновното поведение на спедитора.

чл. 16.  Изпълнението на възложената от клиента услуга започва в разумен срок след получаване и потвърждаване на конкретната заявка. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави на СПЕДИТОРА в писмен вид /най-късно преди потвърждението на заявката/ всички подробности, свързани с изпълнението ѝ: тип, тегло, обем, стойност и опаковка на товара, подробности за графика за товарене/разтоварване, като определи подходящите места за товарене/ разтоварване, специфичните изисквания, ако има такива, особен интерес, ако има такъв.
чл. 17.  Клиентът носи отговорност за всички последици, произтичащи от изпълнението на непълна или неточна заявка. Клиентът е отговорен за точността и пълнотата на предоставената на спедитора информация, в това число за верността и пълнотата на документите, придружаващи стоките. В случай, че теглото, количеството, обемът, видът на товара или каквито и да е други характеристики на товара не съответстват на информацията, съдържаща се в заявката или в  CMR – товарителницата, или ако превозната документация, необходима за извършване на митнически, ветеринарни, санитарни процедури, за движение по пътищата или други формалности, които следва да се извършват преди предаване на товара на получателя, липсва или не отговаря на задължителните изисквания в държавите, през чиято територия се извършва транспортът, то клиентът е задължен да заплати обезщетение на спедитора съгласно предоставените документи (включително решения на митническите органи) за наложените санкции и за принудително платените от спедитора разходи на съответните органи (или от всяко трето лице (превозвач), наето от спедитора), както и за всички други разходи, платени от спедитора, които са дължими в резултат на действие или бездействие на клиента във връзка с тази клауза. ако клиентът оттегли потвърдена заявка, спедиторът има право да получи възнаграждение съобразно направените към момента на оттеглянето разходи, независимо дали е започнал вече изпълнението на транспорта или не, освен ако се докаже, че заявката е оттеглена по вина на спедитора.
чл. 18 (1) Дори при вече приета заявка, спедиторът има право да се откаже да започне изпълнението на превоза и дори да отмени заявката, по всяко време, без да бъде отговорен към клиента за вредите, възникнали в резултат от това, в следните случаи:
– ако натовареният или предназначеният за натоварване товар не съответства на този, посочен в заявката за транспорт и/или в CMR-товарителницата, включително в случай на опасни стоки, които са от забранени или ограничени артикули по ADR или сходни международни или вътрешни актове;
– ако по преценка на спедитора стоките не могат да бъдат транспортирани безопасно и законосъобразно;
– ако опаковката на товара е повредена, недостатъчна или неподходяща за естеството на стоките, тяхното тегло, обем и начина на транспортиране, и клиентът – възложител отказва да ги замени;
– ако има разумно основание да смята, че заплащането на разходите и на възнаграждението му не е обезпечено.
(2)В случай, че нарушението в първите три хипотези, изброени по-горе, бъде отстранено и спедиторът започне или продължи изпълнението на транспорта, спедиторът няма да носи отговорност за закъснения или каквито и да е вреди.
чл. 19. В случай че Клиентът Възложител поиска промяна на мястото на товарене преди датата на товарене или промяна на мястото на разтоварване след като камионът е натоварен, спедиторът има право да поиска допълнително заплащане на 1.00 евро за всеки допълнителен километър превоз на стандартни товари и 1.50 евро за допълнителен километър за товари, които се транспортират при контролирана температура в товарното помещение. всички допълнителни разходи, които могат да възникнат поради гореспоменатите промени, като например разходи за билети за ферибот преминаване на мост/тунел и т.н., също са за сметка на клиента. ако се иска промяна на мястото на товарене по-късно от срока, посочен по-горе, спедиторът има право да откаже заявката без да носи отговорност за вредите, произтичащи от това.
чл. 20. Страните не носят отговорност за загуби и щети, настъпили от изпълнението на устни инструкции, които не са потвърдени писмено. Инструкциите, предадени на лица, които не са компетентни или не са упълномощени да ги приемат, се считат за нищожни и не пораждат действие. всяка страна е длъжна да докаже надлежното и своевременно предаване на инструкциите, на които се позовава, за да се освободи от отговорност и/или за да ангажира отговорността на другата страна.
чл.21. СПЕДИТОРЪТ е длъжен да инспектира, да поддържа състоянието  на стоките и опаковката им само по изрично споразумение с КЛИЕНТА. В случай, че стоките/товарите достигнат до спедитора или негов подизпълнител във видимо увредено състояние, той е длъжен да установи повредите, да уведоми клиента и да запази правата на последния на иск срещу изпращача на стоката.
чл.22 СПЕДИТОРЪТ не е длъжен да превозва, съхранява или обработва стоката на клиента отделно от стоките, предоставени му от други клиенти, освен ако в заявката изрично не е уговорено противното.
чл.23 Събития извън контрола на спедитора (като стачки, въведени забрани от държавни органи и други ) и които частично или изцяло препятстват изпълнението на договорните му задължения, го освобождават от задължения и отговорност по съответната спедиторска заявка за времетраенето на тези събития. В този случай спедиторът се освобождава от отговорност за забава на превоза. В гореописания случай СПЕДИТОРЪТ има право да развали договора, даже когато същият е частично изпълнен, като положи разумна грижа за запазване на интересите на КЛИЕНТА.
чл.24 Клиентът Възложител е длъжен предварително да обяви митническия режим, при който предава стоката на спедитора, както и да предаде всички необходими данни и документи за митническото манифестиране и митническото оформяне на стоката. Спедиторът не носи отговорност за пропуски и грешки на клиента възложител относно тези публични задължения. Последиците, произтичащи от пропуски и грешки на клиента възложител в тази насока, са изцяло за тяхна сметка. Освен ако е уговорено друго, спедиторът има право да изиска от клиента/собственика на стоката предварително заплащане или обезпечаване на дължимите митни и данъчни сборове и такси.
чл. 25 Клиентът възложител е длъжен своевременно да уведоми спедитора за всички публични задължения, които съществуват във връзка с предадените на спедитора стоки. Спедиторът не носи  отговорност за пропуски и грешки на клиента възложител относно тези публични задължения. Последиците, произтичащи от пропуски и грешки на клиента възложител в тази насока, са изцяло за тяхна сметка.
чл. 26. Спедиторът спазва законовите митнически режими, доколкото му е дадена правилна и точна информация за тях съобразно вида на стоката, и не е задължен да изпълнява инструкции на клиента, водещи до митнически нарушения.
чл. 27. СПЕДИТОРЪТ има право да предаде стоката, на всяко пълнолетно лице, принадлежащо към домакинството или предприятието на получателя или на лице, което има право да получи същата, съобразно представените на спедитора документи. Предаването на лице, посочено в предходното изречение, освобождава спедитора от отговорност.
чл. 28 Предаването на стоката на получателя е под условие за заплащане на всички дължими разходи (освен ако не е уговорено друго), като при отказ за плащане се счита, че е налице отказ от приемане на стоката и спедиторът има право на залог върху товара, докато не му бъдат заплатени възнаграждението и дължимите разходи.
чл. 29 (1)Ако клиентът или получателят не приемат стоката на мястото, където и/или по времето, когато спедиторът има право да изиска приемане, спедиторът може без предварително уведомление да се разпореди със стоката по свой избор, като избере един от посочените по-долу начини:
– Да върне стоката при изпращача, като изиска заплащане на всички възникнали при това разходи и на обичайното си възнаграждение.
– да постави на склад стоката, като при това отговорността на спедитора за стоката се прекратява и всички разходи се отнасят за сметка на клиента, даже когато складът принадлежи на спедитора.

(2) Ако клиентът или получателят на стоката или техни служители или представители неправомерно отказват да приемат стоката, то клиентът дължи на спедитора неустойка в размер на 150 евро на ден независимо от посоченото в предходната алинея.
чл. 30. Спедиторът има право да продаде или по друг разумен начин да се разпореди със стоки, които не могат да бъдат предадени в съответствие с инструкциите на клиента при следните условия:
– с 30-дневно предварително предупреждение до клиента.
– когато клиентът и/или другите правоимащи страни не могат да бъдат открити и/или не дадат изпълними инструкции и/или не заплатят законно дължими суми – след изтичане на 60-дневен срок от датата, на която стоките е следвало да бъдат приети от получателя.
– без предварително предупреждение за лесно разваляеми стоки, за стоки, които са погинали/развалени и/или чието съхранение може да причини щети на спедитора или на трети страни, или противоречи на приложимите правни норми.

Чл. 31 В случаите, посочени в предходния  член, СПЕДИТОРЪТ се разпорежда със стоката за сметка на собственика ѝ и е длъжен да постави на разположение на правоимащия сумата от продажбата след приспадане на разноските. Ако тези разноски надвишават сумата от продажбата, СПЕДИТОРЪТ има право да получи разликата.
чл.32 Застраховането на стоката се извършва за сметка на клиента и само по изрично негово писмено искане, указващо застрахователната стойност и покритите рискове, като при това, спедиторът не се ползва с правата на застрахован и не носи отговорност като застраховател, когато застраховката е сключена от името и за сметка на клиента възложител. Клиентът няма право на иск срещу спедитора по сключената застраховка, освен за груба небрежност при извършване на застраховката. Спедиторът има право на възнаграждение за извършване на застраховка за стоката, за обработване на застрахователни искове и за инкасиране на застрахователното обезщетение по възлагане от клиента/собственика.
чл. 33. При настъпване на застрахователно събитие се счита, че спедиторът е изпълнил задълженията си, когато е взел разумни мерки за запазване на интересите на клиента и на правата му по застраховката и е прехвърлил правата си по застраховката (ако същата е сключена от името на спедитора) на клиента, на собственика и/или на застрахователя.
чл. 34. При щети, покрити от застраховка, извършена от името на спедитора за сметка на клиента, спедиторът се освобождава от отговорност пред клиента или собственика на стоката за частта от щетата, която е покрита от застрахователното обезщетение.
чл. 35. Отговорността на спедитора се определя, изключва и прекратява по начин и до размер, дефинирани в настоящите общи условия.
чл.36. В случай, че в настоящите общи условия се съдържа разпоредба, която ограничава или изключва отговорността на спедитора, клиентът или други лица не могат да му противопоставят възражения за непозволено увреждане.
чл. 37 Отговорността на спедитора при извършване на услуги по възлагане на превозвач да извърши превоза на стоки от свое име, но за сметка на клиента възложител се ангажира само при негова грешка или виновно поведение. В тези случаи, в случай че по време на превоза се нанесат щети по товара, спедиторът не носи отговорност за тях.
чл. 38 СПЕДИТОРЪТ отговаря само и единствено за преките липси и повреди на приетата от него стока и не носи отговорност за косвени щети, загуби и пропуснати ползи. При загуба или повреда на част от стоката, което прави останалата част неизползваема по предназначение, спедиторът носи отговорност само за щетата на конкретната част.
чл. 39. (1)СПЕДИТОРЪТ се освобождава от отговорност за щети от липси и повреди на стоката, ако същите са произлезли от:
– изпълнение на инструкции на клиента и действия или бездействия на същия;
– липсата на  инструкции на клиента, когато естеството на стоката и/или на услугата изисква такива инструкции;
– скрити дефекти на стоката и на нейната опаковка и/или неподходяща, недостатъчна или липсваща опаковка;
– свойствата, присъщи на стоката и/или на материалите, от които тя е изработена;
– нормално стареене, биологически и физико-химически процеси, обичайно протичащи в стоката;
– действие на гризачи, молци, плесени и други вредители;
– ниски и високи температури, изсъхване, овлажняване или кондензация на влага в склад или транспортно средство без специално регулиране на температурата и на влажността (освен при изрично споразумение с клиента да се използва специално транспортно средство);
– други атмосферни влияния и последиците от тях при съхраняване или транспорт на стоката в незащитен от тези влияния склад или транспортно средство със съгласието на клиента;
– военни действия; стачки; взломни кражби; грабеж; действия на въоръжени банди; действия на бежанци и бежански групи, действия на властите и на упълномощени от тях органи и институции; ядрени инциденти и последиците от тях; пожар, земетресение и други природни бедствия; обстоятелства, които имат характер на непреодолима сила, и други обстоятелства, които спедиторът не може да предвиди и/или последиците от които не може да предотврати с разумна грижа и старание.
(2) За да се освободи от отговорност, СПЕДИТОРЪТ е длъжен да докаже, че щетите от липси и повреди на СТОКАТА са произлезли от действието на горните фактори.
чл. 40 При пълна липса или погиване на ТОВАРА, СПЕДИТОРА се задължава да заплати на клиента обезщетение в размер на стойността на липсващата или погинала СТОКА въз основа на обявената по фактура стойност на СТОКАТА.

чл.41 При частична липса или повреждане на ТОВАРА обезщетението се изчислява в съответствие с предвидените лимити на отговорността в Конвенцията за международен автомобилен превоз или другите приложими международни актове.

Чл. 42. Обезщетението за частична или пълна липса или повреждане не може да надвишава стойността на стоката съгласно фактура, а ако няма издадена фактура от текущата ѝ борсовата стойност, ако няма такава се определя въз основа на пазарната цена на едро, а ако стоката няма борсова или пазарна цена, се взема предвид обичайната стойност на стоките от същия вид и качество.

Чл. 43 Спедиторът има право да получи копие от доклад на авариен комисар, като ако такъв не му бива предаван се счита, че спедиторът се освобождава от забавата за плащане на обезщетение.

чл. 44 (1) При предаване на стоката получателят е длъжен да я прегледа и ако констатира щети или липси следва да се документират и да се съобщят писмено на спедитора незабавно при приемане на стоката и да се посочат в товарителницата.

(2) Ако щетите или липсите са скрити то клиентът следва в срок до 5 дни да предяви рекламация, ако не го стори не може да бъде ангажирана отговорността на спедитора.

Чл. 45. Спедиторът не носи отговорност за щети по стоката настъпили след предаването ѝ.

Чл. 46 КЛИЕНТЪТ е длъжен да изплати на СПЕДИТОРА всички дължими суми на падежа им, без отлагане, отбив или прихващане, независимо дали тези суми представляват дължимо възнаграждение за оказани услуги, или са понесени от СПЕДИТОРА разходи и щети.
чл. 47 Осен ако е уговорено друго, всяка дължима сума е изискуема и КЛИЕНТЪТ е в просрочие след изтичане на 14 (четиринадесет) дни от датата на изпращане и/или предаване на фактурата на СПЕДИТОРА за КЛИЕНТИ. При забава за плащане клиентът дължи обезщетение за забава в размера на законната лихва върху главницата.

Чл. 48. СПЕДИТОРЪТ има право да предяви иск за всички дължими суми, както срещу клиента, така и срещу изпращача, получателя и/или собственика на стоките.

Чл. 49 СПЕДИТОРЪТ има право да изиска частично или пълно предплащане или обезпечение за всички разходи по изпълнението на поръчката и за възнаграждението си.
чл.50 За всички неуредени с настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на конкретния договор за превоз /договор-заявка/, приложимите международни конвенции и законодателството на Република България.

чл.51. Всички спорове, които произтичат от или се отнасят до настоящите ОУ, включително и споровете, произтичащи от или отнасящи се до неговото тълкуване, анулиране, изпълнение или прекратяване, и които не могат да бъдат разрешени чрез преговори, както и споровете за попълване или пропуски в договора или в неговото привеждане в съответствие, съобразено с нововъзникнали обстоятелства, ще се разрешават от компетентния български съд в град Шумен, Република България. Приложимо процесуално право при разрешаване на спора пред съда е действащото българско законодателство.

12.01.2022